Ilmaisnäyte

Tämä on ilmaisnäyte Suomen Luonnon maksullisesta sisällöstä. Suomen Luonnon digitilaajana pääset lukemaan kaikki digiartikkelit sekä saat pääsyn lehtiarkistoon. Tilaa >

Itsenäisen ympäristöministeriön ja -hallinnon säilyttäminen saa laajaa tukea Suomen Luonnon tekemässä vaalikyselyssä. Suomen Luonto esitti kaikille eduskuntapuolueille kymmenen kysymystä puolueiden näkemyksistä ympäristön- ja luonnonsuojeluun. Kyselyt ohjattiin puoluesihteereille.

Määräaikaan mennessä vastauksia saatiin seitsemältä eduskuntapuolueelta. Kysymyksiin oli mahdollisuus vastata lyhyesti Kyllä/Ei/En tiedä/En halua sanoa. Lisäksi annettiin mahdollisuus vastausten perusteluun kirjallisesti korkeintaan 300 merkin verran. Kuuden kysymyksen perustelut ovat ohessa, ja neljän kysymyksen osalta ne löytyvät jutun pitemmästä versiosta lehden nettisivuilta.

Kysymykseen ympäristöministeriön ja -hallinnon aseman säilyttämisestä, ja mahdollisesta vahvistamisesta saatiin melko yksimieliset vastaukset perussuomalaisia lukuun ottamatta. Perussuomalaiset siirtäisi ympäristöministeriön tehtävät Ruotsin tapaan muihin ministeriöihin. Keskustan kannan mukaan asuntoasiat otettaisiin pois ympäristöministeriöstä, jolloin ministeriön osa valtion talousarvoista pienenisi nykyisestä noin 300 miljoonasta eurosta edelleen neljänneksellä ja olisi 0,3 prosenttia valtion menoista.

Vasemmistoliitto vahvistaisi ympäristöministeriötä siirtämällä sinne nykyisten tehtävien lisäksi eläinten hyvinvointiasiat. Myös Vihreät katsoo, että ympäristöministeriötä pitäisi pikemminkin vahvistaa, sillä ”luontokatoa ei saada muuten pysäytettyä”. RKP säilyttäisi ympäristöministeriön, mutta lisäisi sen yhteistyötä muiden ministeriöiden kanssa. SDP ei muuttaisi ympäristöministeriön nykyistä asemaa.

Kysymykseen Metsähallituksen Metsätalous Oy:n tulostavoitteiden laskemisesta ja arvokkaiden metsien suojelusta saatiin suurempaa hajontaa.

Vihreiden mielestä Suomen metsiä on hakattu liikaa ja liian nuorina, mikä on lisännyt lajien ja luontotyyppien uhanalaisuutta, joten suojelunarvoiset metsät on suojeltava. Vasemmistoliitto vaatii hakkuiden ”vähentämistä välittömästi, kunnes romahtanut hiilinielu saadaan kuntoon ja päätökset kielteiset ilmastovaikutukset korvaavista toimista on tehty”. Vasemmistoliitto haluaa lisää rahaa myös yksityismetsien suojeluun ja vanhan metsän suojeluun valtionmailla.

SDP sanoo ”sitoutuneensa luontokadon torjuntaan ja hiilinielun vahvistamiseen laajalla toimenpidepaketilla”. SDP:n mukaan tarvitaan riittäviä hiilinieluja, metsien suojelua ja metsien kasvun lisäämistä. ”Samalla on huolehdittava metsäteollisuuden tulevaisuudesta”, puolue sanoo.

Keskusta karsisi asumisen ympäristöministeriöstä.

Keskusta sanoo Metsähallituksen tulostavoitteita kohtuullistetun jo kuluvalla hallituskaudella. Keskustan mukaan ”arvokkaimpia luontokohteita valtion mailla voidaan jatkossakin suojella harkitusti”. Myös Kokoomus kannattaa vanhojen, luonnontilaisten metsien suojelua valtion mailla, mutta sanoo, että ”Metsähallituksen tavoitteita tulisi tarkastella kokonaisuutena”.

RKP:n mukaan MH:n nykyinen tuottovaatimus on ”oikealla tasolla”. Perussuomalaiset sanoo metsien lisäsuojelulle yksiselitteisesti ei, samoin MH:n tulostavoitteiden laskulle. Puolueen mukaan luontokadon tai ilmastomuutoksen pysäyttämistä ei tule kirjata keskeisinä tulevaan hallitusohjelmaan, eikä myöskään tavoitetta vesistöjen hyvän tilan saavuttamisesta. Perussuomalaiset eivät kannata myöskään metsälain uudistamista, metsänhakkuiden vähentämistä, vapaa-ajan kalastajien verkkokieltoa Saimaalle tai verotus- ja tukimuutoksia kasvisten ja marjojen menekin lisäämiseksi.

Vihreät kannattaa Saimaalle ympärivuotista vapaa-ajankalastajien verkkokalastuskieltoa, Vasemmistoliitto ulottaisi verkkokalastuskiellon heinäkuun loppuun, RKP ”voisi selvittää rajoitusaikojen pidentämistä”, Kokoomus sanoo kansanedustajiensa kannattaneen rajoitusajan pidentämistä, ”mutta ei saanut tälle eduskunnassa riittävää kannatusta”. Keskustan mukaan jo nykyiset rajoitukset ”ovat onnistuneet kasvattamaan norppakantaa ja niille on paikallisten asukkaiden tuki”. Myös SDP ”seuraisi norppien tilannetta” ja toimisi tarvittaessa norppakannan kasvun jatkamiseksi.

Yleisesti kyselyssä oli melko vähän yllätyksiä. Vasemmistoliitto ja Vihreät vastasivat kaikkiin kysymyksiin kyllä. Perusuomalaiset yhdeksään ei, ja muut olivat siltä väliltä.

Pitäisikö myös seuraavan hallituksen säilyttää ympäristöministeriön ja ympäristöhallinnon itsenäisyys vähintään nykyisellä tasollaan?

VIHREÄT Itsenäisen ympäristöministeriön tarve tässä ajassa on kasvanut, ei vähentynyt. Luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ei ole saatu pysäytettyä, mikä on merkki siitä, että ympäristöhallintoa pitää pikemminkin vahvistaa.

KOKOOMUS haluaa pitää huolta laadukkaasta ympäristöpolitiikasta ja -hallinnosta. Näemme kuitenkin tarpeita kehittää lainsäädännön lisäksi myös hallintorakenteita kuten koota lupaviranomaistoimintoja yhteen siten, että ympäristö- ja muiden
lupien asiointi onnistuisi sujuvammin ja
ennakoitavammin.

SDP:n mielestä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä ilmastopolitiikka on ainoa tapa toteuttaa välttämättömät ilmastotoimet. Ne on tehtävä yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa itsenäisen ympäristöhallinnon koordinoimana.

KESKUSTA Ympäristöasiat ja -hallinto voivat jäädä itsenäiseen ministeriöön. Asuntoasiat tulisi kuitenkin erottaa ympäristöministeriöstä, jossa ne jäävät ilmasto- ja luontoasioiden varjoon. Luonteva sijoituspaikka niille on esimerkiksi valtionvarainministeriö, jossa on kunta- ja alueasiat.

VASEMMISTOLIITTO Ympäristöhallinnon painoarvoa ja rahoitusta on kasvatettava. Luonnonsuojeluasioiden ja rahoituksen on painotuttava nimenomaan ympäristöministeriöön. Samoin eläinten hyvinvointiasiat on siirrettävä ympäristöministeriöön.

RKP Ympäristöministeriön rooli tulee mielestämme säilyttää nykyisellään. Yhteistyötä ja viestintää ympäristöhallinnon ja muiden toimijoiden, esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön välillä, olisi hyvä tiivistää.

PERUS Ruotsin esimerkkiä kannattaa noudattaa.

VIHREÄT Noin kolme neljästä metsäluontotyypistä on uhanalaisia, ja uhanalaisista lajeista kolmannes asuu metsissä. Metsää on hakattu liikaa ja liian nuorena, ja hiilinielut ovat romahtaneet. Valtion ei tule hakata luontoarvojen kannalta tärkeitä metsiä, vaan suojella ne.

KOKOOMUS Metsähallituksella on lukuisia yhteiskunnallisia tavoitteita, joita tulee tarkastella kokonaisuutena. Metsähallituksen tulee hoitaa metsiään vastuullisesti kestävyyden eri osa-alueet huomioiden ja hakkuiden on oltava kestävällä tasolla. Kokoomus kannattaa vanhojen, luonnontilaisten metsien suojelua.

SDP on sitoutunut luontokadon torjuntaan ja koko maankäyttösektorin hiilinielun vahvistamiseen laajalla toimenpidepaketilla. Tarvitaan riittäviä hiilinieluja, metsien suojelua ja ennallistamista sekä kasvun lisäämistä. Samalla on huolehdittava metsäteollisuuden tulevaisuudesta.

KESKUSTA Metsähallituksen tulostavoitetta on jo kohtuullistettu kuluvalla kaudella. Valtion metsille on asetettu nielutavoite. Metsähallituksen tulos syntyy myös tuulivoimavuokratulojen kautta, joka kasvaa koko ajan. Arvokkaimpia luontokohteita valtion mailla voidaan jatkossakin suojella harkitusti.

Valtion metsiensuojelussa kannat hajosivat.

VASEMMISTOLIITTO Hakkuita on vähennettävä välittömästi, kunnes romahtanut hiilinielu ja sen negatiivisen ilmastovaikutuksen korvaavat ilmastotoimet on saatu päätettyä. Jäljellä olevat valtion vanhat ja vanhan metsän kaltaiset metsät on suojeltava välittömästi, ja tuotava riittävä rahoitus myös yksityisille maille suojeluun.

RKP Tärkeintä on huomioida kokonaiskestävyys. On pyrittävä siihen, että metsiä hoidetaan parhaimman tiedon pohjalta. Tuottovaatimus tulisi sovittaa yhteen valtion metsien pitkän aikavälin kestävän käytön kanssa. Mielestämme nykyinen tuottovaatimus on oikealla tasolla.

PERUS Ei perusteluja.

Pitäisikö luontokadon pysäyttämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen olla keskeisiä ja kaikkiin yhteiskunnan alueisiin selvästi vaikuttavia teemoja tulevassa hallitusohjelmassa?

VIHREÄT Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttäminen ovat edelleen aikamme suurimpia kysymyksiä. Vihreiden mielestä hallitusohjelma tulee rakentaa nykyisen ohjelman tapaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ympärille.

KOKOOMUS on edistänyt kestävän kehityksen budjetointia Suomessa ja globaalisti. Ilmastonmuutoksen lisäksi vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen on tunnistettava kaikilla yhteiskunnan ja hallinnon aloilla. Erityinen painopiste puolueella on vesistöjen, kuten haavoittuvan Saaristomeren, suojelussa.

SDP Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suuria haasteita, joihin on löydettävä vastauksia nopeasti.

KESKUSTA Ilmastonmuutoksen hillinnän ja luontokadon on oltava keskeisesti mukana hallitusohjelmassa. Vihreä siirtymä on Suomen taloudelle suuri mahdollisuus kestävään kasvuun, uusiin investointeihin, vientituloihin ja työpaikkoihin. Ilmastotoimet on tehtävä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti.

VASEMMISTOLIITTO Luonnonsuojelun määrää on lisättävä. 0,5–1 prosenttia BKT:stä on osoitettava luonnonsuojeluun, rahoitusta on nostettava merkittävästi muun muassa Metso- ja Helmi-ohjelman puitteissa. Suomeen tarvitaan luontolaki. Luontolain on toimittava samanlaisena puitelakina kuin nyt ilmastolaki on.

RKP Haluamme Suomen olevan ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä ja tämän saavuttamiseksi kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa on jatkettava. Samalla on tärkeää, että teemme määrätietoisesti työtä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi koko maassa.

PERUS Ei perusteluja.

VIHREÄT Metsien kasvu on tuoreiden laskelmien mukaan heikentynyt dramaattisesti. Nykyisillä hakkuutasoilla kasvu heikkenee edelleen, mikä uhkaa viedä pohjan Suomen ilmastotavoitteilta ja vesittää päästövähennykset. On löydettävä tehokkaat ja reilut ratkaisut hakkuiden vähentämiseksi kestävälle tasolle.

KOKOOMUS haluaa, että metsiä hoidetaan vastuullisesti ja pitkäjänteisesti ja että metsät kasvavat ja voivat hyvin, jotta ne toimivat hiilinieluina myös tulevaisuudessa ja samalla tarjoavat uusiutuvaa raaka-ainetta korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Hakkuiden on oltava kestävällä tasolla.

Hiilinielun palautuskeinot jakavat puolueita.

SDP on sitoutunut koko maankäyttösektorin hiilinielun vahvistamiseen laajalla toimenpidepaketilla, jotta ilmastotavoitteet saavutetaan ja tämä on tulevan hallituksen yksi tärkeimpiä ilmastopoliittisia päätöksiä.

KESKUSTA Suomen metsät ovat tärkeä hiilinielu. Ensisijaista ilmastonmuutoksen hillinnässä on fossiilienergiasta irtautuminen. Hakkuiden vähentäminen Suomessa ohjaisi puun kysyntää maihin, joissa metsien hoito ei aina ole yhtä kestävää. Nieluja voidaan vahvistaa esimerkiksi monipuolisen metsänhoidon avulla.

VASEMMISTOLIITTO Hakkuut on saatava kestävälle tasolle. Hakkuiden vähentämisestä on tehtävä päätös, ja Metsähallituksen tuloutustavoitetta on laskettava merkittävästi. Hiilinielujen romahduksen syihin on puututtava ja ne on saatava kasvu-uralle. On määriteltävä ekologisesti kestävät ylärajat hakkuille.

RKP Haluamme vahvistaa hiilinielujamme kestävällä, pitkäjänteisellä ja aktiivisella maa- ja metsätaloudella. Oikea-aikaisella metsän uudistamisella, jalostetun taimiaineksen käytöllä ja metsiä lannoittamalla voimme lisätä metsien kasvua ja niiden hiilinieluvaikutusta.

PERUS Ei perusteluja.

VIHREÄT Vesistöjen tilan parantaminen vaatii kohdennetumpia ja tehokkaampia ratkaisuja. Saaristomeri on saatava pois Itämeren suojelukomission pahimpien kuormittajien listalta vuoteen 2027 mennessä. Etenkin maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi on löydettävä
uusia keinoja.

KOKOOMUS Vesistöjen tilaa on Kokoomuksen mielestä syytä parantaa ja toimille on varattu merkittävästi rahoitusta. Haluamme jatkaa tätä työtä ja etenkin Saaristomeren hot spot -alue on yhtenä puolueemme painopisteenä. Valtion budjetin painopisteitä kokoomus kuitenkin tarkastelee laajempina kokonaisuuksina.

SDP Vesistöjen hyvän tilan saavuttaminen on tärkeää SDP:lle. Valtiontalouden osalta ekologinen kestävyys on SDP:lle tärkeä mittari. Tavoittelemme vesiensuojelun tehostamisohjelman jatkoa ja sen rahoituksen turvaamista myös ensi kaudella. Saaristomeren tilanteen parantamista on jatkettava määrätietoisesti.

KESKUSTA Puhtaat vesistöt ovat suomalaisille tärkeitä. Suomen vesistöjen ekologinen tila on pääosin hyvä. Parhaiten voivat suuret järvet, heikoiten joet ja jotkin rannikkoalueet. Keskusta ajaa käytännön tekoja vesien tilan parantamiseksi esimerkiksi ravinnekiertoa edistämällä ja virtavesiä kunnostamalla.

VASEMMISTOLIITTO 0,5–1 prosenttia BKT:stä on osoitettava luonnonsuojeluun. Vesilakia tulee uudistaa metsänkasvatuksen ojitusten haittojen minimoimiseksi ja kiireellisten ilmasto- ja luontohyötyjen saavuttamiseksi. Kansallista saaristomeriohjelmaa on jatkettava ensi hallituskaudella.

RKP Itämeren rehevöityminen vaatii jatkuvia toimenpiteitä. Meidän tulee työskennellä määrätietoisesti kuormituksen vähentämiseksi erityisesti Saaristomerellä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on määrätietoisesti tehtävä töitä ja tämä koskee myös vesistöjämme.

PERUS Ei perusteluja.

VIHREÄT Norppia ja kuutteja menehtyy verkkoihin joka vuosi, vaikka saimaannorpan suojelulla on suomalaisten vahva tuki. Vapaa-ajan verkkokalastuksesta tulisi luopua saimaannorpan levinneisyysalueella kokonaan.

KOKOOMUS Kokoomuksen kansanedustajat ovat eduskunnassa ajaneet verkkokalastuskiellon pidentämistä, mutta lakimuutosehdotukselle ei valitettavasti saatu koko eduskunnan enemmistön kannatusta.

SDP Norppakannan kasvua tulee seurata ja tehtävä toimia, jotta se pysyy kasvu-uralla. Tällä hetkellä saimaannorppakanta kasvaa, mikä on iloinen asia ja sinnikkään suojelutyön ansiota.

KESKUSTA Jokainen norppakuolema on valitettava. Saimaannorppakanta on kuitenkin vahvistunut tasaisesti ja 400 yksilön välitavoite saavutettiin etuajassa. Nykyiset verkkokalastusrajoitukset alueella ovat onnistuneet norpan suojelussa ja niillä on paikallisten ja vapaa-ajan asukkaiden tuki.

VASEMMISTOLIITTO Vasemmistoliiton mielestä saimaannorpan suojelua on tehostettava ulottamalla verkkokalastuksen kielto heinäkuun loppuun asti. Se on tutkijoiden
mielestä yksi parhaista tavoista parantaa norpan suojelua, eikä se uhkaa paikallista kalastuselinkeinoa.

RKP Rajoitusaikojen pidentämistä voitaisiin selvittää.

PERUS Ei perusteluja.

 

Pitäisikö ekologista jälleenrakentamista rahoittaa leikkaamalla ympäristölle haitallisia tukia ja pitäisikö valtion olla suunnannäyttäjä vihreässä siirtymässä?

VIHREÄT Valtion rahaa ei pitäisi käyttää fossiilitalouden ylläpitämiseen. Valtio tukee fossiilisten polttoaineiden käyttöä yritys- ja verotukien kautta yli miljardilla eurolla vuodessa. Rahat tulisi ohjata puhtaan energian ja vihreän siirtymän edistämiseen.

KOKOOMUS Ympäristölle haitalliselle toiminnalle on asetettava hinta ja verotuksessa on suosittava ympäristön kannalta järkeviä toimia. Valtion rooli on asettaa kunnianhimoiset tavoitteet sekä luoda edellytykset vihreälle siirtymälle, mutta sitä ei tehdä ilman yrityksiä, innovaatioita ja yksityistä rahoitusta

SDP Ympäristötavoitteiden etenemistä on arvioitava kokonaisuutena, jossa tukipolitiikka on tärkeässä roolissa. SDP tukee ympäristölle ja ilmastolle haitallisten tukien kriittistä läpikäymistä ja niistä karsimista. Valtion tulee olla suunnannäyttäjä oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttamisessa.

KESKUSTA Valtion pitää olla vahva toimija vihreän siirtymän vauhdittamisessa. Valtiontalouden säästöt voivat kohdistua erilaisiin tukiin. Haitallisiin tukiin luokitellaan kuitenkin monia tarpeellisia tukia, kuten työmatkavähennys tai metsäteiden kunnostus. Energiaverotus ohjaa jo osaltaan päästövähennyksiin.

VASEMMISTOLIITTO Julkisia menoja ja verotukia on priorisoitava. Ympäristölle haitalliset tuet ovat huonointa mahdollista julkisten varojen käyttöä. On tuettava teollisuuden reilua siirtymää. Investointien myötä uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä työllistää enemmän kuin nykyinen fossiilitalous.

RKP Yritystukijärjestelmää uudistamalla olisi mahdollista löytää menosäästöjä. Tukia olisi hyvä tarkastella varsinkin ilmastonäkökulmasta.

PERUS Ei perusteluja.

Oletteko valmiita metsälain uudistamiseen nykyistä paremmin ilmasto- ja luontotavoitteet huomioivaksi tulevalla hallituskaudella?

VIHREÄT Nykyinen metsälaki ei ole tehty ilmastoaikaan. Lakiin on asetettava tavoite hiilinielujen tasosta ja muun muassa puuston ikä- ja järeysvaatimukset palautettava. Avohakkuita tulee rajoittaa ja jatkuvaa kasvatusta edistää.

KOKOOMUS Metsälain uudistamistarpeiden valmistelutyö seuraavaa hallituskautta varten on käynnissä ja odotamme sen ehdotuksia. On myös hyvä huomioida, että esimerkiksi luonnonsuojelulakia päivitettiin juuri hienosti turvaamaan metsien ja muiden elinympäristöjen luontoa, ja metsälailla on oma roolinsa.

SDP SDP tavoittelee korkeampaa kunnianhimoa ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisemiseksi. Tähän kuuluu metsälain uudistaminen niin, että se palvelee sekä ilmasto- että monimuotoisuushaasteiden kestävää ratkaisua sekä metsien vastuullista käyttöä eri tarkoituksiin.

KESKUSTA Metsälainsäädäntöä on uudistettava. Metsäteollisuuden jalostusastetta tulee nostaa, eikä metsiemme käyttöä tule ohjata metsäteollisuuden raaka-ainevaatimukset vaan ekologisesti kestävä ja luontoarvot tunnistava metsän käyttö.

VASEMMISTO Metsälainsäädäntöä on uudistettava. Metsäteollisuuden jalostusastetta tulee nostaa, eikä metsiemme käyttöä tule ohjata metsäteollisuuden raaka-ainevaatimukset vaan ekologisesti kestävä ja luontoarvot tunnistava metsän käyttö.

RKP Metsälakia on uudistettu huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Tämä on lyhyt aika metsän kiertoajassa ja ensin on huolellisesti analysoitava miten muutokset ovat vaikuttaneet. Tämä työ on parhaillaan menossa maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen toimesta.

PERUS Ei perusteluja.

Kaivoslakia on edelleen korjattava niin, että luonnonsuojelu, vesistöjen puhtaus ja paikallisten asukkaiden näkemykset otetaan nykyistä paremmin huomioon.

VIHREÄT Kaivosyhtiöiden ympäristövastuuta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia tulee lisätä. Malminetsintäkieltoon tulee sisällyttää kaikki arvokkaat luontoalueet, kulttuuriympäristöt ja vesialueet. Vakuussääntelyä on edelleen kehitettävä aukottomuuden varmistamiseksi.

KOKOOMUS Uusi kaivoslaki ja luonnonsuojelulaki ovat pian astumassa voimaan, ja ne huomioivat paremmin asukkaiden vaikutusmahdollisuudet, luonnonsuojelun ja vesistöjen puhtauden. Lainsäädäntöä on uudistettava pitkäjänteisesti, ja siksi tarvitaan kokemusta siitä, toimivatko uudet lait vai pitääkö niitä korjata

SDP Kaivoslain käsittely on tällä hetkellä kesken eduskunnassa ja ko. sektoreille tulee parannuksia esityksessä. On arvioitava rauhassa, miten kaivoslakia uudistetaan ja parannetaan jatkossa.

KESKUSTA Uusi kaivoslaki vahvistaa ympäristönsuojelua ja paikallista hyväksyntää merkittävästi antamalla kunnille oikeuden määrätä kaivostoiminnasta kaavoituksella. Kaivoslain lisäksi malminetsintä kansallis- ja luonnonpuistoissa on jatkossa kielletty ja kaivoksille asetetaan kaivosvero.

VASEMMISTOLIITTO Kaivoslain ympäristövaatimuksia on tiukennettava. Ympäristölupa on säädettävä kaivosluvan ehdoksi. Valtion tulee omistaa mineraalivarat. Suomesta ei tule viedä pois rikastamatonta malmia. Malminetsintä on kiellettävä luonnonsuojelualueilla. Kaivoslakiin on tuotava intressivertailu.

RKP Vesistöjen puhtaus ja paikallisten asukkaiden näkemykset pitää ottaa huomioon paremmin. Saamelaiskäräjien rooli kuulumisessa on myös tärkeää.

PERUS Kysymys on moniulotteinen ja yksiselitteistä vastausta ei ole.

 

Tulisiko valtion tukia siirtää lihantuotannosta kasvisten, marjojen ja hedelmien tuotantoon ja laskea samalla niiden arvonlisäveroa?

VIHREÄT Eläintuotteiden tuotanto kuormittaa ympäristöä merkittävästi enemmän kuin kasvipohjaiset vaihtoehdot. Teollista eläintuotantoa on mahdotonta järjestää ilman eläineettisiä ongelmia tai isoa rahallista tukea. Tukia tulee siirtää muun muassa kasviperäisten proteiinilähteiden tuotantoon ja tutkimukseen.

KOKOOMUS pitää terveysperusteista veroa oikeudenmukaisena tapana laajentaa veropohjaa terveydelle haitallisiin tuotteisiin. Veromuutoksella kannustettaisiin yrityksiä siirtymään terveellisempiin raaka-aineisiin. Myös maatalouspolitiikassa voidaan vahvistaa ympäristön ja ihmisten terveyden roolia.

SDP haluaa edistää ilmastoviisasta ruokailua painottaen lähi- ja luomutuotantoa. SDP kehittäisi elintarvikkeisiin ja muuhun kulutukseen päästöperusteista kulutusveroa eli niin kutsuttua kestävän kehityksen arvonlisäveroa, jolla vähäpäästöisten tuotteiden verotusta voitaisiin laskea.

KESKUSTA Keskusta haluaa lisätä kotimaisten kasvisten, marjojen ja kasviproteiinien käyttöä. Maatalouden kannattavuuden parantaminen edistää myös kotimaisten kasvispohjaisten elintarvikkeiden saatavuutta. Kotieläintuotanto on tärkeä osa Suomen ruokaturvaa.

VASEMMISTOLIITTO Maataloustukien ehtojen ympäristönäkökohdat ja kriteerit on muokattava ympäristön tilaa parantaviksi. Kasvipohjaisen proteiinin tuotantoa on tuettava. Suomalaiset kasviproteiinit ovat potentiaalisia myös vientiin. Julkisissa hankinnoissa on painotettava kasvispohjaista ruokaa.

RKP Ei perusteluja.

PERUS Valtion ei pidä tehdä valintoja ihmisten puolesta.

eduskuntavaalitilmastonmuutosluontokatovaalit

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.