Talvivaaralla on varastossa 8,5 miljoonaa kuutiota jätevettä. Yhtiö on menossa kevääseen 2014 vaikeassa vesitilanteessa.

Talvivaara on aloittanut vuoden 2014 taas vesiongelmissa. Vuoden alussa uutisoitiin, että yhtiö joutui säilömään niin sanotun kakkoskasan kiertoliuosta ja metallitehtaan paluuliuosta avolouhoksessa. Nämä väkevät liuokset kuuluvat normaalisti vain kiertoon, jossa malmista erotetaan metalleja.

Veden kokonaismääräkin on edelleen hämmästyttävän suuri. Suomen Luonnon Kainuun ely-keskuksesta saamien tietojen perusteella Talvivaaralla on varastossa edelleen noin 8,5 miljoonaa kuutiota jätevettä, vaikka jäteveden määrä oli tarkoitus vähentää vuodenvaihteessa viiden miljoonan kuution paikkeille.

Varastot jakautuvat elyn tietojen (osin niistä tekemäni arvion) perusteella mukaan seuraavasti suurimmista paikoista alkaen (tilanne 13. helmikuuta 2014 paitsi kipsisakka-allas 19.2. ja Lumelan allas vuoden 2013 lopussa):

Kortelammen pato 2 miljoonaa kuutiota
Avolouhos 2 miljoonaa kuutiota
Kipsisakka-altaat 1,39 miljoonaa kuutiota
Latosuon pato 1,1 miljoonaa kuutiota
Liuotuskasojen varoaltaat 0,5 miljoonaa kuutiota
Lumelan allas 0,5 miljoonaa kuutiota
Kuusilampi 0,4 miljoonaa kuutiota
Eteläinen käsittelyalue 0,3 miljoonaa kuutiota
Kärsälampi-Haukilampi 0,2 miljoonaa kuutiota

Miten Talvivaaran vesitilanne voi olla edelleen yhtä paha kuin aikaisemmin? Tällä kertaa vesiongelma johtuu osittain vuoden 2013 lopun poikkeuksellisen suurista sateista, mutta silloinkin taustalla on toisaalta myös se, ettei yhtiö ole varautunut luonnolliseen vaihteluun.

Mitä vesitilanne tarkoittaa? Se on iso haaste, sillä Talvivaaran pitäisi nyt tyhjentää pääosa kipsisakka-altaiden vedestä ja varautua lumen sulamiseen ja kevättulviin. Yhtiö ilmoittikin yrittävänsä nyt tehdä tilaa Kortelammen patoon, johon  lumensulamisvesiä kertyy.

Toiseksi Talvivaaran koko vuoden päästökiintiöt voivat täyttyä jo aikaisin, koska jätevettä on sekä vuonna 2014 että vuonna 2015 laskettava paljon. Ympäristöluvan sallimaa suuremman sulfaattimäärän laskeminen luontoon on jo ennestään yhtiön ehdottama keino, koska Talvivaara ei ole rakentanut jätevettä varten uusia altaita.

Kolmanneksi myös likaveden tuotanto jatkuu. Hyvä keino sen hillintään olisi saada laajat maapohjaiset varoaltaat tyhjiksi ja maaperä puhdistettua, jolloin niihin tuleva sade- ja lumensulamisvesi ei automaattisesti saastuisi. Nyt on tehty joitain puhtaan veden erottelutoimia, mutta saatu toisaalta saastutettua yksi maapohjainen allas lisää. Ei siis tarvita tehdasta tai vuotoa ongelmavettä tuottamaan, vaan sade tai sulamisvesi riittää.

***

Mielenkiintoinen uusi tieto on avolouhoksen suuri liuosmäärä. Avolouhokseen on siis  säilötty hyvinkin väkeviä liuoksia joulun jälkeen.

Heinäkuisen vesienhallintasuunnitelman mukaan  avolouhoksen ja  Kortelamman padon vesimäärän pitäisi olla nyt noin miljoonassa kuutiossa. Molemmissa on siis Kainuun elystä saamiemme tietojen mukaan kaksi miljoonaa kuutiota. Uudessa Latosuon maapohjaisessa padossa on yli miljoona kuutiota.

jpgAvolouhos_vesienhallintasuunnitelma

Vesienhallintasuunnitelman ennakointi avolouhoksessa varastoitavan veden määrän vähenemisestä (sininen käyrä). Lähde Talvivaara-Sotkamo Oy / Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 3.7.2013.

Avolouhoksen vesitilanne on elyn insinööri Mika Pylvänäisen mukaan tarkasti seuraava:

”Veden määrä koko louhoksessa on yli 2 miljoonaa kuutiota, josta runsas 100 000 kuutiota pohjoisessa montussa, päärampissa yli 1,5 miljoonaa kuutiota ja eteläisessä louhoksessa noin 700 000 kuutiota.”

Aiemmin avolouhoksessa on säilötty vettä ja liuoksia lähinnä päärampissa eli isossa syvässä vesikuopassa (kuva alla). Nyt myös toisessa paikassa on siis 0,7 miljoonaa kuutiota.

 

Lähikuva louhoskuopan jätevesivarastosta. Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

Avolouhoksen pääramppi eli suuri vesikuoppa kesäkuussa 2013. Kuva Mikko Maliniemi/ Aviation Studio / Suomen Luonto.

Meille uusi tieto on myös, että vasta rakennettu Latosuon turvapato on melkein täynnä, sillä tilavuutta ylävedenkorkeuteen (HW) on enää noin 15% jäljellä.

”Latosuolla on vettä 1,1 miljoonaa kuutiota. |sinne] mahtuu tasolle HW 191,7 laskettuna vielä 180 000 kuutiometriä”, toteaa Pylvänäinen Suomen Luonnolle. Latosuon pato oli kesällä vasta rakenteilla ja siis tyhjä (kuva alla).

Talvivaara on rakentanut pohjoiseen turvapadon vasta nyt; Latosuon padon valli näkyy kuvan ylälaidassa. Alhaalla pohjoisen liuosaltaita. Oikeanpuoleinen ruskavetinen allas on varoallas ja tuli keväällä 2012 kuuluisaksi, kun sen liuokseen kuoli joukko monen lajin (mm. uivelo) vesilintuja. Varoaltaan olisi pitänyt olla tyhjä.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Kuvat: Suomen Luonto / Mikko Maliniemi / Aviation Studio.

Latosuon uusi pato kesäkuussa 2013. Kuva Mikko Maliniemi/ Aviation Studio / Suomen Luonto. Latosuon padon valli näkyy vaaleana kuvan ylälaidassa. Kuvan alaosassa on liuosaltaita. Patoa tarvitaan niiden ja muiden pohjoisen suunnan altaiden vuodon varalta, mutta nyt se on suurelta osin täynnä.

Vuosi sitten yhtiö ilmoitti, että Latosuon turvapato tehdään ”varmuuden vuoksi”. Sen tarkoituksena on toimia pohjoisen suunnan altaiden turvapatona. Nyt se on jouduttu ottamaan vesienhallinnan osaksi, kuten muut varoaltaat jo aikaisemmin.

 

 

 

Talvivaara

Tilaa Suomen Luonto

Suomen Luonto on ajankohtaisen ja innostavan luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.