Korkein hallinto-oikeus kumosi tänään Talvivaaran valtioneuvostolta saaman uraaniluvan. Luvasta olivat valittaneet Suomen luonnonsuojeluliitto ja seitsemän muuta tahoa.

Talvivaaran uraanilaitos on pitkällä. Aikaisemmin yhtiö on ilmoittanut koekäytön voivan alkaa pian, jos laitos saa ympäristöluvan (sen myöntäisi aluehallintovirasto). Osakkeenomistajille yhtiö ilmoitti viime helmikuussa, että tuotannon ”odotetaan alkavan” kesällä 2013. Toiminnan aloitukselle on  tämän Ylen uutisen mukaan tavoiteltu aikaisemmin (loppu)vuotta 2011 ja sitten vuotta 2012.

Nyt asiat mutkistuivat, sillä tarvitaan uusi valtioneuvoston käsittely.

KHO perustelee päätöstään muun muassa näin:  ydinenergialain 21 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan luvan myöntäminen edellyttää muun ohella, että hakijalla harkitaan olevan taloudelliset ja muut tarpeelliset edellytykset harjoittaa toimintaa turvallisesti ja Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti… Asia on taloudellisten edellytysten arvioimisen kannalta tullut olennaisesti uuteen tilaan verrattuna valtioneuvoston asiassa antaman valituksenalaisen päätöksen antohetkellä vallinneisiin olosuhteisiin… asia on palautettava valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi ottamatta edellä mainituista syistä korkeimmassa hallinto-oikeudessa enemmälti ratkaistavaksi, ovatko hakemukseen sisältyvät selvitykset riittävät ja ovatko ydinenergialain 21 §:ssä säädetyt luvan myöntämisen edellytykset olemassa. Ennen asian ratkaisemista valtioneuvoston tulee arvioida asiakirjoista saatava selvitys uudelleen ja hankkia tarvittaessa lisäselvitystä toiminnan taloudellisista ja turvallisuutta koskevista ydinenergialain mukaisista edellytyksistä.

Suomen Luonto on aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että uraanilaitos rakennettiin huonoon paikkaan kipsisakka-altaiden viereen ja yli kymmenen metriä niiden korkeinta pinnan tasoa alemmas, mutta tämän riskejä ei oltu arvioitu.

Uraanilaitos_tekstit1

Kuva Mikko Maliniemi / Aviation Studio / Suomen Luonto. Julkaistu aiemmin Suomen Luonnossa Juha Kauppisen blogissa huhtikuussa 2013.

Uraanilaitoksen on maksanut kanadalainen Cameco, mutta sen rahoitukseen liittyy tiukkoja ehtoja. Muussa tapauksessa ennakkomaksu on palautettava. Yhtiö myös edellyttää saavansa seuraavan neljän vuoden aikana ennakkomaksunsa kuitattua uraanirikaseteen toimituksilla. Muutoin ennakkosijoituksen jäljellä oleva osa peritään takaisin korkoineen.

Jo nyt on selvillä, että tuotanto ei tule onnistumaan sopimuksen mukaisella tasolla.

Laitoksen käynnistäminen vähintäänkin viivästyy. Talvivaaran johtaja Pekka Perä on arvioinut yhtiön saavan uraanista 25 miljoonaa euroa tilanteessa, jossa se saisi nikkelistä peräti 700 miljoonaa euroa vuodessa (tähän asti nikkelistä on enimmillään saatu noin 200 miljoonaa euroa vuodessa). Parinkymmenen miljoonan vuositulo edellyttäisi siten laitoksen käyvän maksimikapasiteetillaan, jolloin muitakin metalleja kertyisi useita kertoja nykytasoa enemmän. Tähän ei nyt olla matkalla.

Cameco-sopimuksen ehdot todetaan vuoden 2013 annin listalleottoesitteessä:

Talvivaara Sotkamo solmi 12.2.2013 Camecon kanssa helmikuussa 2011 solmittua uraanin myynti- ja ostosopimusta koskevan muutossopimuksen. Muutossopimuksen mukaan Camecon uraanin talteenottolaitoksen rakentamiskustannustenkattamiseksi Talvivaara Sotkamolle maksaman ennakkosijoituksen määrää nostettiin 10 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla 70 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin 21.2.2013. Mikäli Talvivaaralle ei myönnetä uraanin talteenoton edellyttää ympäristölupaa tai se ei saa muita tähän
toimintaan tarvittavia hyväksyntöjä, sen olisi palautettava Camecolta saamansa ennakkosijoitus… Lupa on myönnettävä 31.12.2017 mennessä, tai se on maksettava ennakkosijoitus takaisin korkoineen. Lisäksi, mikäli Talvivaara on toimittanut osan, mutta ei koko määrää uraanirikastetta, joka on toimitettava ennakkosijoituksen vastineeksi 31.12.2017 mennessä, Talvivaaran pitää maksaa osa ennakkosijoituksesta takaisin korkoineen… Lisäksi, jos Talvivaara ei ole rakentanut uraanin talteenottolaitosta valmiiksi ja ottanut sitä käyttöön 31.12.2017 mennessä tai jos Talvivaara toteaa, että
(i) se ei kykene saamaan tarvittavia hyväksyntöjä kohtuullisin kaupallisin ehdoin tai kohtuullisessa ajassa;
(ii) Suomen valtion viranomaiset vastustavat rakentamista tai uraanin talteenottolaitoksen toimintaa; tai
(iii) tiettyjä olennaisen haitallisia olosuhteita on tullut esiin,Talvivaaran tulee maksaa saamansa ennakkosijoitus takaisin Camecolle korkoineen.

Hallituksen on nyt harkittava, onko Talvivaara sellaisessa tilassa, että uusi lupa ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja rikastustoimintaan voidaan myöntää. Varmastikin myös Cameco harkitsee asioita omalta osaltaan.

***

Täydennys 5.12. klo 15.40. Talvivaara on lähettänyt pörssitiedotteen, jossa se ei ”odota päätöksen vaikuttavan Yhtiön juuri aloitettuun tai sen tytäryhtiön, Talvivaara Sotkamo Oy:n, mahdolliseen yrityssaneerausmenettelyyn”

Toimitusjohtaja Pekka Perä kommentoi tiedotteessa: ”Yhtiön tavoitteena on ollut sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton asteittainen aloitus kesän ja syksyn 2014 aikana, mikäli kaikki tarvittavat luvat on tähän mennessä saatu. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena uraanituotannon aloitus todennäköisesti jonkin verran siirtyy, mutta vuoden 2014 taloudelliseen tulokseen tällä ei ole oleellista vaikutusta. Keskitymme lähitulevaisuudessa taloudellisen tilanteemme vakauttamiseen ja tuotannon tehostamiseen ensisijaisesti päätuotteidemme nikkelin ja sinkin osalta.”

 

 

Talvivaarauraani

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.